Promujemy Szkolny Budżet Obywatelski 2021!

Wyniki konkursu pn. „Promujemy Szkolny Budżet Obywatelski 2021!”


Decyzją Komisji Konkursowej, która obradowała 10 czerwca 2021 r., szkoły zakwalifikowane do konkursu zajęły następujące miejsca na liście rankingowej:

Miejsce na liście rankingowej oraz nazwa i adres szkoły:

miejsce 1
SP nr 101 im. H. Ch. Andersena, os. Jagiellońskie 9


miejsce 2
SP nr 106, ul. ul. Litewska 34


miejsce 3
SP z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków, al. Kijowska 8


miejsce 4
SP nr 119 im. J. Porazińskiej, ul. Czerwieńskiego 1


miejsce 5
SP nr 134, ul. Kłuszyńska 46


miejsce 6
SP nr 91 im. J. Kusocińskiego, os. Handlowe 4


miejsce 7
SP nr 149 im. Marszałka J. Piłsudskiego, ul. Bujaka 15


miejsce 8
SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 162, ul. Stojałowskiego 31


miejsce 9 (ex aequo)
SP nr 72, al. Modrzewiowa 23


miejsce 9 (ex aequo)
SP nr 80, os. Na Skarpie 8


miejsce 11
SP nr 54 im. J. Tuwima, ul. Tyniecka 122


miejsce 12
ZSP nr 4, ul. Urzędnicza 65


miejsce 13
SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 128, ul. Seniorów Lotnictwa 5


miejsce 14
SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 22, ul. Chmielowskiego 1


miejsce 15
SP nr 123, ul. Okólna 16


miejsce 16
SP nr 47 im. S. Czarnieckiego, ul. Myśliwska 64


miejsce 17
SP nr 21, ul. Batalionu „Skała” AK 12


miejsce 18
SP nr 110 im. ks. J. Twardowskiego, ul. Skwerowa 3


miejsce 19
SP nr 49, ul. J. Montwiłła-Mireckiego 29


miejsce 20
SP nr 132 im. Św. Benedykta z Nursji, ul. Bolesława Śmiałego 6


miejsce 21
SP nr 129, os. Na Wzgórzach 13a


miejsce 22
SP nr 97 im. J. Lelewela, ul. Doktora Judyma 10


miejsce 23
SP nr 66 w ZSP nr 7, ul. Skotnicka 86


miejsce 24
SP nr 7 im. Wojska Polskiego, u. Spasowskiego 8


miejsce 25
SP nr 95 im. W. Broniewskiego, ul. Wileńska 9B


miejsce 26
SP nr 31 im. dra H. Jordana, ul. B. Prusa 18


miejsce 27
SP nr 88, os. Szklane Domy 2


miejsce 28
SP nr 67, ul. Kaczorówka 4


miejsce 29
SP nr 64, ul. Sadzawki 1


miejsce 30
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16, ul. Mackiewicza 15


miejsce 31
SP nr 126 im. KEN, os. Tysiąclecia 57


miejsce 32
SP nr 142 im. T. Kościuszki, ul. Drożyska 13


miejsce 33
SP nr 86 im. Powstańców Śląskich, os. Jagiellońskie 18


miejsce 34
SP nr 93 im. L. Rydla, ul. Szlachtowskiego 31

 

Szkoły, które zajęły pierwsze trzy miejsca na powyższej liście rankingowej, otrzymują nagrody wskazane w Regulaminie Konkursu (Organizator będzie kontaktować się ze zwycięzcami drogą telefoniczną).

Gratulujemy laureatom oraz wszystkim uczestnikom!

 

 

Konkurs „Promujemy Szkolny Budżet Obywatelski 2021” miał na celu promowanie koncepcji partycypacji społecznej w krakowskich szkołach podstawowych samorządowych, a także zachęcanie uczniów i uczennic do współdecydowania oraz aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły i miasta.

Szczegółowe i pełne informacje na temat konkursu są zawarte w regulaminie, dostępnym poniżej.

Wersja regulaminu do pobrania: regulamin konkursu PSBO. Metryczka do pobrania: metryczka PSBO.

 

REGULAMIN KONKURSU
„Promujemy Szkolny Budżet Obywatelski 2021!”

§1
Organizator

1. Organizatorem Konkursu „Promujemy Szkolny Budżet Obywatelski 2021!”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana, z siedzibą w Krakowie przy ul. Krupniczej 38, działające w imieniu Gminy Miejskiej Kraków.

§2
Uczestnicy Konkursu

1. Do udziału w Konkursie mogą przystąpić wszystkie podstawowe szkoły samorządowe z terenu Krakowa.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie zgłoszenia – pracy konkursowej wraz z metryczką, zgodnie z warunkami uczestnictwa w Konkursie opisanymi w paragrafie 4 niniejszego Regulaminu. Wzór metryczki jest załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
3. Zgłoszenia szkół dokonywane są przez Dyrektora szkoły podstawowej samorządowej. Sposób przygotowania oraz wyłonienia zgłoszenia konkursowego jest kwestią indywidualną danej szkoły, z zastrzeżeniem, że pracę konkursową przygotowują uczniowie danej szkoły, z ewentualną pomocą nauczycieli, rodziców bądź innych pracowników szkoły.
4. Każda szkoła może złożyć w Konkursie tylko jedno zgłoszenie.
5. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
6. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§3
Przedmiot i cel konkursu oraz jego przebieg

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych koncepcji promocji idei Szkolnego Budżetu Obywatelskiego, które - ocenione i wybrane przez Komisję Konkursową wg procedury opisanej w paragrafie 3 - będą stanowiły podstawę do przyznania szkole środków finansowych przez Gminę Miejską Kraków w ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego 2021.
2. Konkurs ma na celu promowanie koncepcji partycypacji społecznej w krakowskich szkołach podstawowych samorządowych, a także zachęcanie uczniów i uczennic do współdecydowania oraz aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły i miasta.
3. Ogłoszenie o rozpoczęciu Konkursu oraz Regulamin Konkursu zostaną zamieszczone na stronie www Organizatora: www.cmjordan.krakow.pl oraz na jego fanpejdżu:  www.facebook.com/centrummlodziezy do 17 maja 2021 r.
4. Komisja Konkursowa w składzie:

  • Bartłomiej Kocurek, Dyrektor Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana (przewodniczący Komisji Konkursowej)
  • przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa,
  • Barbara Mendera-Ziemińska, Kierownik Zespołu ds. Promocji, Organizacji Imprez i Współpracy Międzynarodowej Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana
  • Rafał Komarewicz, Radny Miasta Krakowa
  • Łukasz Wantuch, Radny Miasta Krakowa
  • Angelika Kuczaj, Przewodnicząca Rady Budżetu Obywatelskiego
  • Julia Malik, Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Krakowa
  • Jadwiga Mizerska, Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Krakowa
  • Patryk Golba-Zawadzki, Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Krakowa
  • Martyna Chlipała, Sekretarz Młodzieżowej Rady Krakowa

oceni zgłoszenia konkursowe w terminie do 10 czerwca 2021 r.
5. Zgłoszenia konkursowe będą oceniane i punktowane na podstawie poniższych kryteriów:
innowacyjność i kreatywność  (0-10 pkt)
pracochłonność i złożoność koncepcji (0-15 pkt)
walory estetyczne i artystyczne pracy (0-5 pkt) 
6. Komisja Konkursowa ocenia prace, które są zakodowane do momentu dokonania wskazania laureatów Konkursu. Autorstwo prac konkursowych zakoduje Organizator, każdorazowo i niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia konkursowego drogą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Po zsumowaniu wszystkich punktów przyznanych pracom konkursowym przez Komisję Konkursową oraz po odkodowaniu prac konkursowych przez Organizatora powstanie lista rankingowa szkół biorących udział w Konkursie. 
8. Trzy pierwsze szkoły z największą liczbą punktów na liście rankingowej opisanej w pkt. 7 par. 3 niniejszego Regulaminu otrzymają równorzędne nagrody konkursowe: bezpłatny wyjazd na „zieloną szkołę” do Centrum Wypoczynku JORDANOVA w Gołkowicach Górnych k. Starego Sącza dla wybranej, wskazanej przez Dyrektora szkoły klasy lub uczniów wraz z nauczycielami (max. po 30 os., 3 noclegi z pełnym wyżywieniem, w terminie między 1 września a 30 listopada 2021 r. - po uzgodnieniu terminu z Organizatorem. Organizator nie pokrywa kosztów transportu oraz ubezpieczenia). W przypadku, gdyby na pierwszych trzech miejscach na liście rankingowej znalazło się więcej niż trzy szkoły (miejsca „ex aequo” z tą samą liczbą punktów), o wyborze trzech finalnie nagrodzonych szkół zdecyduje Przewodniczący Komisji Konkursowej.
9. Lista rankingowa szkół, opisana w pkt. 7 par. 3 niniejszego Regulaminu, będzie również podstawą do przyznania szkołom środków w ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego 2021 przez Gminę Miejską Kraków.
10. Wyniki działań Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
11. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od zakończenia Konkursu poprzez zamieszczenie listy nagrodzonych szkół na stronie www.cmjordan.krakow.pl oraz zawiadomienie zwycięzców Konkursu drogą telefoniczną, na podany w metryczce numer telefonu.
12. Data i miejsce wręczenia nagród zostanie ogłoszona na stronie Organizatora i przekazana zwycięzcom Konkursu drogą telefoniczną.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie Konkursu. 

§4
Wymagania wobec prac konkursowych i warunki udziału w Konkursie

1. Organizator dopuszcza różnorodne formy prac konkursowych: graficzne, filmowe, muzyczne, opisowe, itd.  Mogą to być np. projekty materiałów promocyjnych (plakatów, ulotek, banerów, billboardów, itp.), spoty i filmy reklamowe (np. nakręcone telefonem komórkowym) bądź scenariusze na nie, pomysły na niekonwencjonalne działania marketingowe (np. memy, virale, teledyski, itp.), aż po koncepcje kompleksowych strategii promocji idei Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. Kryteria oceny prac konkursowych są opisane w punkcie 5 paragrafu 3 niniejszego Regulaminu.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie w sposób i w terminie określonym poniżej, pracy konkursowej zgodnej z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie.
3. Prace konkursowe należy przygotować:
- w formie zdigitalizowanej: pliki graficzne lub zdjęcia w formatach do wyboru: .jpg, .png, .pdf, pliki filmowe w formatach do wyboru: 3GP, AVI, DV, DVD, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, Ogg, SMV, SVCD, WMV, VCD, pliki tekstowe w formacie: .pdf
lub
- w formie tradycyjnej (oryginały prac plastycznych, wydruki, itd.) w formacie nie większym niż A3. 
Do każdej pracy przedstawionej w Konkursie dołączona powinna zostać wypełniona i podpisana przez Dyrektora szkoły metryczka, stanowiąca załącznik numer 1 do Regulaminu (podpisany oryginał lub jego skan w formie elektronicznej).
4.  Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 4 czerwca. Prace konkursowe należy dostarczać: 
na zewnętrznym nośniku danych (np. karta pamięci, pendrive, płyta CD, płyta DVD) lub w formie tradycyjnej, wraz z dołączoną metryczką konkursową, osobiście lub pocztą do siedziby Organizatora na adres: 
Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków, z dopiskiem: „Promujemy Szkolny Budżet Obywatelski 2021” 
lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: konkursy@cmjordan.krakow.pl, w temacie wpisując: „Promujemy Szkolny Budżet Obywatelski 2021”. Uwaga: e-mail ze zgłoszeniem konkursowym nie może przekroczyć 20MB wraz z załącznikami.
5. Prace konkursowe nie powinny być podpisane imionami i nazwiskami ani nazwą Uczestnika Konkursu, ani w żaden inny sposób pozwalać na jednoznaczną identyfikację autora. Identyfikacja Uczestnika Konkursu ma być możliwa na podstawie dołączonej do pracy konkursowej metryczki.
6. W przypadku prac nadesłanych pocztą wiążąca jest data wpływu do Organizatora. Prace złożone po terminie nie będą przedmiotem analizy i oceny członków Komisji Konkursowej. Ostateczną decyzję o przyjęciu zgłoszenia do Konkursu podejmuje Organizator.
7. Prace nagrodzone w Konkursie nie będą zwracane uczestnikom. Organizator zastrzega sobie prawo do zniszczenia pozostałych prac, w przypadku ich nieodebrania, w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia Konkursu. 

§5
Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez Uczestników Konkursu.
2. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż przesłane prace stanowią jego wyłączną własność i nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa oraz że zaproponowane projekty są nowe i oryginalne oraz nigdzie wcześniej niepublikowane. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia pracy do Konkursu, bądź naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania i publikacji prac nadesłanych na konkurs (w całości lub wybranych elementów) na swojej stronie internetowej, w swoich portalach społecznościowych oraz materiałach prasowych dotyczących Konkursu, a także na stronie internetowej, portalach społecznościowych oraz materiałach prasowych Gminy Miejskiej Kraków. 
4. Ewentualne spory między Uczestnikami a Organizatorem będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a jeśli na tej drodze nie dojdzie do porozumienia, właściwym do ich rozpoznania będzie sąd rejonowy właściwy dla siedziby Organizatora.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie.
7. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.


Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana z siedzibą w Krakowie przy ul. Krupniczej 38 i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. Ich pobieranie jest zgodne z wymogami prawa oświatowego.
Informujemy, że:
1. Mają Państwo prawo żądać od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
3. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn., że dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – Dominik Strzebak, UMK, e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl