Nasza historia

KAMIENIE MILOWE - najważniejsze momenty w historii Centrum Młodzieży
im. dr. Henryka Jordana w Krakowie

 • 1927 r. - gmach przy ul. Krowoderskiej 8 w Krakowie - nowoczesny budynek z pierwszą pływalnią krytą, ufundowany przez Sereno Fenna - zostaje oddany w użytkowanie krakowskiemu oddziałowi polskiego stowarzyszenia Young Men's Christian Association (YMCA). Wybuch II wojny światowej przerywa działalność placówki.
 • 1951 r. - na podstawie uchwały Rady Ministrów w sprawie organizowania i prowadzenia placówek wychowania pozaszkolnego zostaje powołany Młodzieżowy Dom Kultury podległy Wydziałowi Oświaty Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie. W latach 1951-52 następuje gruntowna przebudowa pomieszczeń.
 • 1952 r. - faktyczne przejęcie Młodzieżowego Domu Kultury im.  dr. H. Jordana przez władze oświatowe - od tej chwili placówka pozostaje w systemie edukacji narodowej. Powstają dwie filie MDK: w Nowej Hucie oraz w dzielnicy Grzegórzki, które z czasem stają się odrębnymi jednostkami. Do najwcześniej utworzonych pracowni należą: modelarska, ślusarska, sekcja akordeonowa, pracownia fotograficzna. W roku 1959 rozpoczyna działalność kino "Zuch", które proponuje projekcje dla dzieci i młodzieży.
 • 1957 r. - placówka otrzymuje imię dr. Henryka Jordana - w 50. rocznicę jego śmierci.
 • Lata 60' - MDK jest bazą zajęć stałych dla dzieci i młodzieży całego Krakowa. Powstają nowe kierunki edukacji: samorządność uczniowska i upowszechnianie wiedzy o Krakowie. MDK przy Krowoderskiej staje się jedną z największych placówek w swej kategorii w Polsce, obejmując działalnością 4000 stałych uczestników.
 • 1972 r. - ze względu na wielokierunkową działalność, doświadczenie kadry pedagogicznej, szeroki zakres terytorialny rekrutacji i pełnienie roli szkoleniowej wobec innych placówek MDK otrzymuje status Pałacu Młodzieży. W 6 działach funkcjonuje 160 kół z 3000 uczestników stałych, a w różnego rodzaju imprezach bierze udział 35 000 dzieci i młodzieży. Ciekawostka: pracownia astronomii, jako jedyna w Polsce, organizuje w 1973 r. dla swoich uczestników wyprawę do Algierii w celu obserwacji całkowitego zaćmienia słońca.
 • 1975 r. - powstaje 100-osobowy Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Małe Słowianki", działający nieprzerwanie do dziś.
 • 1978 r. - z inicjatywy prof. Jana Kulpy zawiązuje się Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk (w 1993 r. patronat nad Towarzystwem obejmuje Uniwersytet Jagielloński).
 • 1982 r. - stanowisko dyrektora placówki obejmuje niezwykle zasłużony dr Antoni Weyssenhoff - Kawaler Orderu Uśmiechu, laureat m.in. Nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Nagrody Edukacyjnej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, Nagrody Małopolskiego Kuratora Oświaty, Nagrody Prezydenta Miasta Krakowa, Medalu Komisji Edukacji Narodowej, odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski - i kieruje nią nieprzerwanie do 2010 r.
 • 1989 r. - Pałac Młodzieży notuje 5000 uczestników stałych i 60 000 uczestników imprez artystycznych, edukacyjnych i sportowych.
 • 1991 r. - zmiana nazwy placówki na Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana - na podstawie decyzji Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krakowie.
 • 1993 r. - z inicjatywy dyrektora A. Weyssenhoffa powstaje Krajowa Rada Placówek Wychowania Pozaszkolnego, zrzeszająca ponad 140 Młodzieżowych Domów Kultury, Pałaców Młodzieży i Ognisk Pracy Pozaszkolnej, która w roku 2002 zostaje przekształcona w Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego - organizację pozarządową pożytku publicznego. Siedzibą PSWP jest obecnie budynek CM przy ul. Krupniczej 38.
 • 1994 r. - Gmina Kraków przejmuje Centrum Młodzieży - odtąd placówka podlega organizacyjnie władzom samorządowym, a merytorycznie Kuratorium Oświaty, zachowując status pałacu młodzieży.
 • 2009 r. – rozpoczęcie działalności i przeniesienie głównej siedziby Centrum do budynku przy ul. Krupniczej 38.
 • 2012 r. - Centrum Młodzieży obchodzi 60-lecie działalności, pozostając nadal największą placówką wychowania pozaszkolnego w Małopolsce.