EURAZJA. Prawo do różnorodności

Instytut Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Centrum Młodzieży im. H. Jordana w Krakowie zapraszają wszystkich licealistów z województwa małopolskiego do udziału w konkursie "Eurazja. Prawo do różnorodności".

Idea konkursu zrodziła się z chęci przekazania wiedzy o bogactwie geograficznym, historycznym i kulturowym tego niezwykłego subkontynentu, o zamieszkujących go narodach, których twórczość stanowi inspirację dla naszych badań, poszukiwań naukowych i intelektualnych.  

Eurazja, która nas inspiruje i intryguje, nigdy nie miała łatwej historii. Przez wieki jej obszar stanowił miejsce styku różnych cywilizacji: wschodniego chrześcijaństwa, islamu czy buddyzmu, na długi czas jej polityczne oblicze zostało zdominowane przez Imperium Rosyjskie, zaś w minionym stuleciu stała się areną budowy Związku Radzieckiego - mocarstwa, wcielającego w życie hasła socjalistyczne i pretendującego do globalnej dominacji. Dziś Eurazja to terytorium, na którym z trudem budowana jest nowa rzeczywistość polityczna suwerennych państw narodowych. Nie brak w niej nawrotów do idei imperialnego ujednolicenia i politycznej dominacji, czego przykładów dostarczają nam ostatnie miesiące, w tym zwłaszcza konflikt rosyjsko-ukraiński. W przekonaniu organizatorów trudne historyczne dziedzictwo i konflikty na tle politycznym, etnicznym czy religijnym, które obserwujemy dzisiaj, nie powinny nas zniechęcać do zajmowania się Eurazją, nie mogą też być jedynym obrazem tego niezwykle bogatego, zróżnicowanego świata, który rozpoczyna się tuż za wschodnią granicą Polski, a który często wpływał również i na nasze losy.  

Dlatego chcemy Was zaprosić do udziału w konkursie, którego tematem jest różnorodność obszaru eurazjatyckiego! Chcemy rozbudzić w Was ciekawość poznawczą, prezentując w materiałach konkursowych nie tylko skomplikowaną historię tego obszaru, ale przede wszystkim bogactwo życia i twórczości narodów, związanych z nim swoimi losami. Jesteśmy przekonani, że wspólnie odkrywane oblicze Eurazji, jej różnorodność geograficzna, etniczna czy religijna oraz żywotność tamtejszych kultur również i dla Was stanie się inspiracją.  

Zespół organizacyjny, złożony z pracowników naukowych oraz studentów Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ przygotował materiały (zamieszczone na stronie Instytutu krótkie artykuły, podcasty, filmy video, hasłowe opisy zjawisk dotyczące tej ciekawej przestrzeni kulturowej), które stanowią bazę dla pytań konkursowych.

Spróbujmy wspólnie, poprzez konkurs „Eurazja. Prawo do różnorodności”, pokonać niepokój wiedzą!

Zasady konkursu: 

  • konkurs polega na rywalizacji trzyosobowych drużyn
  • rejestracji drużyn dokonuje się za pomocą formularza zgłoszeniowego
  • rejestracja drużyn otwarta jest od 28 kwietnia 2022r., g. 0:00 do 15 maja 2022r., g. 23:59
  • szczegółowe zasady ujęte są w regulaminie konkursu (jest opublikowany poniżej)

Etapy konkursu:

  • etap I  (on-line): 18 maja 2022 r.; g. 11:00
  • etap II (stacjonarnie, w siedzibie Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana w Krakowie, ul. Krupnicza 38): 24 maja 2022 r., godz. 11:00

Formularz zgłoszeniowy oraz materiały konkursowe znajdziecie tutaj.

---

Organizatorzy konkursu: Instytut Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana w Krakowie

Komitet organizacyjny: dr Danuta Gałyga - kierownik komitetu, dr Martyna Kowalska, dr Michał Kuryłowicz, dr Karolina Kwiecień (CM im. H. Jordana w Krakowie), dr Elżbieta Żak, mgr Anzhela Kayumova, Paweł Panasiuk, Aleksandra Piestrak

Finansowanie: konkurs jest organizowany przy wsparciu finansowym Priorytetowego Obszaru Badawczego Heritage w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim

---

Regulamin konkursu  

EURAZJA. PRAWO DO RÓŻNORODNOŚCI 


§1  
Organizatorzy 


1. Niniejszy Regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w Konkursie „Eurazja. Prawo do różnorodności”  – dalej jako „Konkurs”.  
2. Organizatorami Konkursu są Uniwersytet Jagielloński - Instytut Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków oraz Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana z siedzibą w Krakowie, ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków (dalej jako „Organizatorzy”). Przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego jest jeden z Organizatorów – Uniwersytet Jagielloński. 
 

§2 
Termin Konkursu 


1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 18 maja 2022 r., a kończy w dniu 24 maja 2022 r. (jest to ostatni dzień dla ogłoszenia wyników Konkursu).  
2. Zgłoszenia do Konkursu Uczestnicy mogą dokonywać od 28 kwietnia 2022 r. do 15 maja 2022 r., do godz. 23:59. 
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.  
4. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie Uczestnik ponosi we własnym zakresie, w szczególności Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu Finalistów. 
 

§3 
Zasady uczestnictwa i tryb zgłoszeń 


1. Aby zostać Uczestnikiem należy dokonać zgłoszenia do Konkursu w terminie określonym w § 2 ust. 2 w sposób określony w ust. 7 niniejszego paragrafu. 
2. Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży szkół średnich województwa małopolskiego. Uczestnikiem Konkursu mogą być osoby będące uczniami ww. szkół, dalej jako „Uczestnicy”, a z osobna „Uczestnik”.  
3. W imieniu niepełnoletnich Uczestników Konkursu zgłoszenia powinien dokonać rodzic, opiekun prawny, upoważniony przez rodziców lub opiekuna prawnego, pracownik szkoły, np. nauczyciel (dalej jako „Opiekun”). Opiekun pełni jednocześnie rolę osoby zapewniającej porządek oraz prawidłowy przebieg udzielania odpowiedzi przez Zespół w czasie trwania Konkursu, jak również potwierdzającej tożsamość Uczestników. Opiekun wybierany jest przez Dyrektora Szkoły. 
4. Do Konkursu należy zgłosić 3-osobowy zespół Uczestników, reprezentujących jedną szkołę, dalej jako „Zespół”. Dopuszcza się zgłoszenie kilku zespołów z jednej szkoły. 
5. Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego MS Forms w ramach licencji UJ, udostępnionego na stronie internetowej: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm286zbs993BD6pDs_CPNhC8N6JUNTZKUk9JVERUUlNSQUVOOUZYMkZESEc2Ny4u do dnia 15 maja 2022.  
6. Konkurs jest finansowany ze środków POB Heritage UJ w ramach minigrantu „R2S - Nauka dla społeczeństwa”. 
 

§4 
Przebieg i terminy konkursu 


1. Konkurs odbywa się w dwóch etapach.  
2. Na każdym etapie Konkursu Uczestnikom zostaną zadane pytania z zakresu tematycznego Konkursu. Za każdą prawidłową i pełną odpowiedź przysługują odpowiednio 1, 3 lub 5 punktów w zależności od wyboru stopnia trudności pytania konkursowego. 
3. Punkty z etapu pierwszego i drugiego nie sumują się. 
4. Etap pierwszy odbędzie się w formie zdalnej 18 maja 2022 roku za pośrednictwem platformy MS Teams i zostanie zarejestrowany. Każdy Zespół łączy się za pomocą jednego urządzenia z kamerą, obejmującą wszystkich Uczestników. Warunkiem uczestnictwa w etapie online jest obecność Opiekuna, potwierdzającego tożsamość Uczestników. Rejestracja etapu pierwszego nastąpi jedynie na potrzeby wewnętrzne Organizatorów, w celach rozstrzygnięcia ewentualnie powstałych kwestii spornych, a samo nagranie zostanie usunięte po 21 dniach od zakończenia etapu pierwszego lub po wycofaniu zgody Uczestników. 
5. Celem etapu jest wyłonienie trzech zespołów z najwyższą punktacją (dalej jako „Finaliści”), które zostaną zakwalifikowane do etapu drugiego. O wynikach etapu pierwszego Uczestnicy zostaną poinformowani bezpośrednio po jego zakończeniu.  
6. Etap drugi odbędzie się 24 maja 2022 roku stacjonarnie w siedzibie Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana w Krakowie i jest przewidziany dla Finalistów. Wyniki etapu drugiego zostaną ogłoszone bezpośrednio po jego zakończeniu. 
7. Dla wszystkich Finalistów przewidziane są wydarzenia towarzyszące Konkursowi: poczęstunek na koszt Organizatorów oraz zwiedzanie wybranych przez Organizatorów obiektów uniwersyteckich. Każdy z Finalistów jest uprawniony do wzięcia udziału w ww. wydarzeniach. 
8. Organizatorzy przeprowadzą fotorelację z drugiego etapu Konkursu dla celów dokumentacyjnych, informacyjnych i promocyjnych, w szczególności celem umieszczenia zdjęć na stronach internetowych organizatorów oraz na profilach organizatorów w mediach społecznościowych. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, wyraża jednocześnie zgodę na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku w celach wyżej wskazanych, bez prawa do wynagrodzenia z tego tytułu. 

 

§5 
Komisja Konkursowa 


1. Oceny udzielanych przez Uczestników odpowiedzi na zadane pytania dokona powołana przez Organizatorów Komisja Konkursowa, w skład której wejdzie 3 członków Zespołu organizacyjnego Konkursu. Komisja Konkursowa dokona oceny udzielanych odpowiedzi pod kątem ich merytorycznej poprawności i na tej podstawie podejmie decyzje odnośnie liczby przyznanych punktów lub nieprzyznania punktów według poniższych kryteriów: 
a. 1 punkt za odpowiedź na pytanie zamknięte; 
b. 3 punkty za odpowiedź na pytanie otwarte obejmujące zakres tematyczny materiałów konkursowych; 
c. 5 punktów za odpowiedź na pytanie otwarte wymagające dodatkowej wiedzy spoza materiałów konkursowych; 
d. Przyznanie mniejszej liczby punktów za odpowiedź niepełną; 
e. Nieprzyznanie punktów za odpowiedź błędną lub brak odpowiedzi w wyznaczonym czasie. 
2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  
3. Do zadań Komisji Konkursowej należy również ocena prawidłowości Zgłoszeń udziału w Konkursie. 
4. Z posiedzenia Komisja Konkursowa sporządzi protokół z podaniem wyników. 
 

§6 
Zakres tematyczny

 
1. Zakres tematyczny Konkursu obejmuje materiały edukacyjne przygotowane i udostępnione przez Organizatorów oraz informacje ogólne na temat obszaru Eurazji (krajów wchodzących w skład b. ZSRR) na bazie wiedzy ze szkoły średniej (geografia, historia, WOS). 
2. Do materiałów edukacyjnych zalicza się treści opracowane przez Organizatorów, w tym: 
podcasty Eurazja 
filmy “Kultura od kuchni z Instytutem Rosji i Europy Wschodniej” 
Moja Rosja 
Moja Eurazja 
Rosja od A do JA 
Eurazja od A do Ż  
3. Materiały edukacyjne zostaną udostępnione Uczestnikom na stronie https://rosjoznawstwo.uj.edu.pl/eurazja-prawo-do-roznorodnosci  w dniu 28 kwietnia 2022 roku. 
4. Uczestnicy mają nieograniczony dostęp do materiałów edukacyjnych przygotowanych na potrzeby Konkursu.  

 

§7 
Nagrody 


1. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają  nagrody oraz dyplomy uczestnictwa. Nagrody zostaną przesłane pocztą na adres wskazany przez Opiekuna. 
2. Finaliści otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy z wyszczególnieniem zajętych w Konkursie miejsc – od I do III. Wartość każdorazowych nagród nie przekroczy kwoty 2.000,00 złotych. 
 

§8 
Ochrona danych osobowych 


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że: 
1. Współadministratorami  danych osobowych Uczestnika Konkursu, Laureata oraz Opiekuna są: 
Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ. 
Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana z siedzibą w Krakowie, ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków, reprezentowane przez Dyrektora Centrum Młodzieży 
2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. 
3. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych z Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana można kontaktować się z Dyrektorem Centrum Młodzieży, poprzez mail: bkocurek@cmjordan.krakow.pl lub pod nr telefonu 12 422 44 42.  
4. Dane osobowe podane w zgłoszeniu do udziału w konkursie przetwarzane będą: 
a. w przypadku wszystkich Uczestników i Opiekunów - w celu organizacji, przeprowadzenia Konkursu (dalej: „Konkurs”) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO- tj. w wykonaniu uzasadnionego interesu Administratora polegającego na wyłonieniu zwycięzcy w organizowanym Konkursie,  
b. w przypadku Uczestnika będącego Laureatem – w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Organizatorów jako przyrzekającego nagrodę, w tym przede wszystkim obowiązków podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
c. w przypadku sporządzenia nagrania z etapu pierwszego Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 4 Regulaminu, wizerunek  Uczestników oraz Opiekunów na nagraniu będzie przetwarzany na podstawie udzielonej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO;  
d. z drugiego etapu Konkursu zostanie sporządzona fotorelacja dla celów dokumentacyjnych, informacyjnych i promocyjnych, w szczególności celem umieszczenia zdjęć na stronach internetowych organizatorów oraz na profilach organizatorów w mediach społecznościowych – w tym przypadku wizerunek przetwarzany będzie na podstawie udzielonej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
5. Podanie przez Uczestnika, Opiekuna danych osobowych, o których mowa w pkt. 3 lit. a powyżej  jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie. W przypadku Uczestników, o których mowa w pkt. 3 lit. b powyżej podanie danych stanowi obowiązek prawny, a ich niepodanie uniemożliwi nagrodzenie Uczestnika. Podanie danych w postaci wizerunku, o których mowa w pkt. 3 lit c oraz w pkt. 3 lit. d powyżej jest dobrowolne. 
6. Dane osobowe Uczestników, Opiekunów o których mowa w pkt. 3 lit. a powyżej nie będą udostępniane podmiotom spoza załogi Organizatorów.  
7. Dane osobowe Uczestników (Laureatów), o których mowa w pkt. 3 lit. b powyżej mogą zostać zamieszczone na stronie internetowej Organizatorów. Dane te mogą być także udostępniane uprawnionym organom państwowym, w tym w szczególności w zakresie, w jakim organy te są uprawnione do weryfikacji wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Organizatorów jako przyrzekających nagrodę.  
8. Dana osobowa w postaci wizerunku, o której  mowa pkt. 3 d powyżej  zostanie udostępniona na stronach internetowych Organizatorów oraz na profilach Organizatorów w mediach społecznościowych 
9. Dane osobowe Uczestników oraz Opiekunów i Laureatów nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.  
10. Dane osobowe Uczestników oraz Opiekunów, o których mowa w pkt. 3 lit. a powyżej  będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia Konkursu i przekazania informacji o jego rozstrzygnięciu. 
Dane osobowe Uczestników (Laureatów), o których mowa w pkt. 3 lit. b powyżej będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, a następnie w celach archiwalnych zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Dana osobowa w zakresie wizerunku utrwalona na nagraniu z etapu pierwszego Konkursu przetwarzana będzie przez 21 dni po zakończeniu etapu pierwszego lub do momentu wycofania zgody. Dana osobowa w postaci wizerunku, o której mowa w pt. 3 lit. d powyżej przetwarzana będzie do momentu wycofania zgody. 
11. Uczestnik, Opiekun, Laureat  posiada prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. 
12. Dane osobowe Uczestników, Opiekunów, Laureatów nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania. 
13. Uczestnik, Opiekun,. Laureat  ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

ZASADNICZA TREŚĆ WSPÓLNYCH UZGODNIEŃ 
(wyciąg z umowy o współadministrowanie danymi osobowymi)

 
 
Zgodnie z art. 26 RODO informujemy o tym, że współadministratorzy, o tożsamości określonej poniżej, podjęli następujące uzgodnienia:  
1. Współadministratorami danych osobowych Uczestników Konkursu są: 
Uniwersytet Jagielloński z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gołębiej 24, 31-007 Kraków, 
Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana z siedzibą w Krakowie, ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków, reprezentowane przez Dyrektora Centrum Młodzieży im. Dr H. Jordana w Krakowie 
2. Współadministratorzy wspólnie przetwarzają dane osobowe Uczestników Konkursu, w tym Opiekunów i Laureatów w związku z realizacją przypisanych im zadań w organizacji i przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO. 
3. Przekazanie niniejszej informacji stanowi udostępnienie zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów, których tożsamość została wskazana w punkcie pierwszym powyżej, w zakresie współadministrowania przetwarzaniem danych osobowych Uczestników Konkursu, w tym Opiekunów i Laureatów i w oparciu o podstawy prawne wskazane w obowiązku informacyjnym kierowanym do Uczestników Konkursu, w tym Opiekunów i Laureatów. 
4. Zgodnie ze wspólnymi uzgodnieniami Współadministratorów informujemy, że: 
1. Każdy ze Współadministratorów odpowiada za:  
a. posługiwanie się wspólną klauzulą informacyjną o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów, w tym zasadniczą treść ich uzgodnień w zakresie wywiązywania się z obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych; 
b. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 RODO;  
c. właściwe zabezpieczenie danych osobowych od momentu otrzymania dokumentacji z danymi osobowymi; 
d. realizację praw osób fizycznych, o których mowa w art. 15-22 RODO, z uwzględnieniem możliwych ograniczeń wynikających z przepisów prawa; 
e. prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych w tym rejestru czynności przetwarzania danych (wymóg art. 30 RODO); 
f. zabezpieczenie danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO w szczególności przed dostępem nieuprawnionych osób; 
g. zgłoszenie – w uzgodnieniu z pozostałymi Współadministratorami – do organu nadzorczego naruszenia, o którym mowa w art. 33 RODO, zaistniałego we własnych strukturach; 
h. zawiadomienie osoby o naruszeniu ochrony danych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. 
5. Podczas współadministrowania danymi osobowymi, na każdym etapie ich przetwarzania, każdy ze Współadministratorów zapewnia osobom, których dane dotyczą realizację praw przysługujących im na mocy RODO. 
6. W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą skieruje swoje żądanie realizacji prawa bezpośrednio do jednego ze Współadministratorów, każdy z tych Współadministratorów jest odpowiedzialny za niezwłoczne przekazanie żądania osoby, której dane dotyczą do właściwego Współadministratora. 
7. Współadministratorzy utworzyli Punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą – z punktem kontaktowym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: wicedyrektor.iriew.galyga@uj.edu.pl lub na adres e-mail: kkwiecien@cmjordan.krakow.pl 
8. Informujemy, że niezależnie od uzgodnień wskazanych w punkcie 3-4 powyżej, osoby których dane osobowe dotyczą mogą wykonywać przysługujące im prawa wynikające z RODO wobec każdego ze Współadministratorów, co oznacza, że żądanie realizacji praw skierowane do każdego ze Współadministratorów jest żądaniem złożonym zgodnie z RODO. 
 


§ 9
Postanowienia końcowe

 
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie lub odwołania Konkursu. O odwołaniu Konkursu lub wprowadzeniu zmian w Regulaminie Organizator ogłosi tą samą drogą, jaką Konkurs został ogłoszony, tj. poprzez opublikowanie informacji m.in. na stronie internetowej  https://rosjoznawstwo.uj.edu.pl/eurazja-prawo-do-roznorodnosci 
2. Organizator może odwołać konkurs jeśli nie wpłynęły żadne zgłoszenia lub te, które wpłynęły nie spełniają wymagań określonych Regulaminem, a także w przypadku, kiedy dojdzie do zmiany obowiązujących przepisów uniemożliwiającej przeprowadzenie Konkursu lub gdy wskutek działania siły wyższej przeprowadzenie Konkursu stanie się niemożliwe.  
3. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będą Organizatorzy Konkursu.  
4. Wszelkie zapytania związane z organizacją Konkursu należy kierować na adres e-mail: wicedyrektor.iriew.galyga@uj.edu.pl