Promujemy Szkolny Budżet Obywatelski 2023!

 

Wyniki konkursu "Promujemy Szkolny Budżet Obywatelski 2023!"


5 czerwca br. w Centrum Młodzieży odbyły się obrady komisji w konkursie "Promujemy Szkolny Budżet Obywatelski 2023!", która spośród nadesłanych prac wyłoniła 3 laureatów, którzy wyjadą do Centrum Wypoczynku JORDANOVA w Gołkowicach Górnych:
- 1 miejsce zajęła SP nr 72 (al. Modrzewiowa 23)
- 2 miejsce - SP nr 80 im. W. Bogusławskiego
3 miejsce - SP nr 134 im. S. Lema.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu - pełną listą rankingową szkół (miejsce | nazwa szkoły):
1 | SP nr 72 (al. Modrzewiowa 23)
2 | SP nr 80 im. W. Bogusławskiego
3 | SP nr 134 im. S. Lema
4 | SP nr 106 (ZSP nr 18)
5 | SP nr 149 (ul. Bujaka 15)
6 | SP nr 67 im. Władysława Łokietka
7 | SP z OI nr 105 (os. Słoneczne 12)
8 | SP z OI nr 128 (ul. Seniorów Lotnictwa 5)
9 | SP nr 93 im. L. Rydla
10 | SP nr 119 im. J. Porazińskiej
11 | SP nr 36 im. H. Sienkiewicza
12 | SP nr 2 im. Św. Wojciecha
13 | SP nr 154 w SOSW nr 6
13 | SP nr 109 (ZSP nr 16)
15 | SP nr 110 im. ks. J. Twardowskiego
16 | SP z OS nr 5 im. Polskich Olimpijczyków
17 | SP z OI nr 162 (ul. Stojałowskiego 31)
18 | SP nr 54 im. J. Tuwima


Lista rankingowa będzie podstawą do późniejszego przyznania szkołom środków w ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego przez Gminę Miejską Kraków. Dziękujemy szkołom, które wzięły udział w wydarzeniu i serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Protokół: protokół z obrad komisji PSBO 2023

-----------------------

Konkurs „Promujemy Szkolny Budżet Obywatelski 2023!” ma na celu promowanie koncepcji partycypacji społecznej w krakowskich szkołach podstawowych samorządowych, a także zachęcanie uczniów i uczennic do współdecydowania oraz aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły i miasta.

Szczegółowe i pełne informacje na temat konkursu są zawarte w regulaminie, dostępnym poniżej.

Regulamin: regulamin konkursu PSBO 2023

Metryczka do pobrania: załącznik nr 1 do regulaminu PSBO 2023 (PDF) | załącznik nr 1 do regulaminu PSBO 2023 (DOC)

 

 

REGULAMIN KONKURSU
„Promujemy Szkolny Budżet Obywatelski 2023!”


§1 Organizator
1. Organizatorem Konkursu „Promujemy Szkolny Budżet Obywatelski 2023!”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana, z siedzibą w Krakowie przy ul. Krupniczej 38, działające w imieniu Gminy Miejskiej Kraków.

§2 Uczestnicy Konkursu
1. Do udziału w Konkursie mogą przystąpić wszystkie podstawowe szkoły samorządowe z terenu Krakowa.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie zgłoszenia – pracy konkursowej wraz z metryczką, zgodnie z warunkami uczestnictwa w Konkursie opisanymi w paragrafie 4 niniejszego Regulaminu, do dn. 29 maja 2023 r. Wzór metryczki jest załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
3. Zgłoszenia szkół dokonywane są przez Dyrektora szkoły podstawowej samorządowej. Sposób przygotowania oraz wyłonienia zgłoszenia konkursowego jest kwestią indywidualną danej szkoły, z zastrzeżeniem, że pracę konkursową przygotowują uczniowie danej szkoły, z ewentualną pomocą nauczycieli, rodziców bądź innych pracowników szkoły.
4. Każda szkoła może złożyć w Konkursie tylko jedno zgłoszenie.
5. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
6. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§3 Przedmiot i cel konkursu oraz jego przebieg
1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych filmów promujących ideę Szkolnego Budżetu Obywatelskiego, które - ocenione i wybrane przez Komisję Konkursową wg procedury opisanej w paragrafie 3 - będą stanowiły podstawę do przyznania szkole środków finansowych przez Gminę Miejską Kraków w ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego 2023.
2. Konkurs ma na celu promowanie koncepcji partycypacji społecznej w krakowskich samorządowych szkołach podstawowych, a także zachęcanie uczniów i uczennic do współdecydowania oraz aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły i miasta.
3. Ogłoszenie o rozpoczęciu Konkursu oraz Regulamin Konkursu zostaną zamieszczone na stronie www Organizatora: www.cmjordan.krakow.pl oraz na jego fanpejdżu:  www.facebook.com/centrummlodziezy do dnia 17 marca 2023 r.
4. Komisja Konkursowa w składzie:

  • Bartłomiej Kocurek, Dyrektor Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana (przewodniczący Komisji Konkursowej)
  • przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa,
  • Rafał Komarewicz, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
  • Dariusz Badurski, Radny Dzielnicy XV Mistrzejowice
  • 3 przedstawicieli Młodzieżowej Rady Krakowa

oceni zgłoszenia konkursowe w terminie do dnia 5 czerwca 2023 r. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje w składzie co najmniej połowy członków obecnych.
5. Zgłoszenia konkursowe będą oceniane i punktowane na podstawie poniższych kryteriów:
innowacyjność i kreatywność  (0-10 pkt)
pracochłonność i złożoność koncepcji (0-15 pkt)
walory estetyczne i artystyczne (0-5 pkt) 
6. Komisja Konkursowa ocenia prace, które są zakodowane do momentu dokonania wskazania laureatów Konkursu. Autorstwo prac konkursowych zakoduje Organizator, każdorazowo po otrzymaniu zgłoszenia konkursowego.
7. Po zsumowaniu wszystkich punktów przyznanych pracom konkursowym przez Komisję Konkursową oraz po odkodowaniu prac konkursowych przez Organizatora powstanie lista rankingowa szkół biorących udział w Konkursie. 
8. Trzy pierwsze szkoły z największą liczbą punktów na liście rankingowej opisanej w pkt. 7 par. 3 niniejszego Regulaminu otrzymają równorzędne nagrody konkursowe: bezpłatny wyjazd do Centrum Wypoczynku JORDANOVA w Gołkowicach Górnych k. Starego Sącza dla wybranej, wskazanej przez Dyrektora szkoły klasy lub uczniów wraz z nauczycielami (max. po 30 os., 3 noclegi z pełnym wyżywieniem, w terminie między 1 września a 15 grudnia 2023 r. - po uzgodnieniu terminu z Organizatorem. Organizator nie pokrywa kosztów transportu oraz ubezpieczenia). W przypadku, gdyby na pierwszych trzech miejscach na liście rankingowej znalazło się więcej niż trzy szkoły (miejsca „ex aequo” z tą samą liczbą punktów), o wyborze trzech finalnie nagrodzonych szkół zdecyduje Przewodniczący Komisji Konkursowej.
9. Lista rankingowa szkół, opisana w pkt. 7 par. 3 niniejszego Regulaminu, będzie również podstawą do przyznania szkołom środków w ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego 2023 przez Gminę Miejską Kraków.
10. Wyniki działań Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
11. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do 6 czerwca br. poprzez zamieszczenie listy nagrodzonych szkół na stronie www.cmjordan.krakow.pl oraz zawiadomienie zwycięzców Konkursu drogą telefoniczną, na podany w metryczce numer telefonu.
12. Data i miejsce ewentualnego wręczenia nagród zostanie ogłoszona na stronie Organizatora i przekazana zwycięzcom Konkursu drogą telefoniczną.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie Konkursu. 

§4 Wymagania wobec prac konkursowych i warunki udziału w Konkursie
1. Organizator dopuszcza następujące formy prac konkursowych: filmy, spoty, teledyski, animacje, itp. - promujące ideę Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. Długość filmu nie może przekraczać czasu 3 minut. Kryteria oceny prac konkursowych są opisane w punkcie 5 paragrafu 3 niniejszego Regulaminu.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie w sposób i w terminie określonym poniżej, pracy konkursowej zgodnej z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie.
3. Prace konkursowe należy przygotować w formatach do wyboru: 3GP, AVI, DV, DVD, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, Ogg, SMV, SVCD, WMV, VCD. 
Do każdej pracy przedstawionej w Konkursie dołączona powinna zostać wypełniona i podpisana przez Dyrektora szkoły metryczka, stanowiąca załącznik numer 1 do Regulaminu (podpisany skan).
4.  Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 maja br. Prace konkursowe należy dostarczać: 

  • na zewnętrznym nośniku danych (np. karta pamięci, pendrive, płyta CD, płyta DVD), wraz z dołączoną wypełnioną i podpisaną metryczką konkursową (skan), osobiście lub pocztą do siedziby Organizatora na adres: Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków, z dopiskiem: „Promujemy Szkolny Budżet Obywatelski 2023!” 

lub

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, wraz z dołączoną wypełnioną metryczką konkursową (skan) na adres e-mail: konkursy@cmjordan.krakow.pl, w temacie wpisując: „Promujemy Szkolny Budżet Obywatelski 2023!”. Uwaga: wielkość e-maila ze zgłoszeniem konkursowym nie może przekroczyć 20 MB wraz z załącznikami. Dopuszczalna jest możliwość przesłania w mailu zgłoszeniowym linka do filmu konkursowego umieszczonego na dysku Google bądź w serwisie typu Wetransfer, pod warunkiem co najmniej 7-dniowego terminu na pobranie filmu przez Organizatora.

5. Prace konkursowe nie powinny być podpisane imionami i nazwiskami ani nazwą Uczestnika Konkursu (szkoły). Na filmie nie może pojawiać się nazwa i numer szkoły biorącej udział w Konkursie. Identyfikacja Uczestnika Konkursu ma być możliwa na podstawie dołączonej do pracy konkursowej metryczki.
6. W przypadku prac nadesłanych pocztą wiążąca jest data wpływu do Organizatora. Prace złożone po terminie nie będą przedmiotem analizy i oceny członków Komisji Konkursowej. Ostateczną decyzję o przyjęciu zgłoszenia do Konkursu podejmuje Organizator.
7. Prace nagrodzone w Konkursie nie będą zwracane uczestnikom. Organizator zastrzega sobie prawo do zniszczenia pozostałych prac, w przypadku ich nieodebrania, w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia Konkursu. 

§5 Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez Uczestników Konkursu.
2. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż przesłane prace stanowią jego wyłączną własność i nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa oraz że zaproponowane projekty są nowe i oryginalne oraz nigdzie wcześniej niepublikowane. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia pracy do Konkursu, bądź naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich.
3. Uczestnik bezpłatnie przenosi na Organizatora majątkowe prawa autorskie do pracy na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności: Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania i publikacji prac nagrodzonych w konkursie (w całości lub wybranych elementów) na swojej stronie internetowej, w swoich portalach społecznościowych oraz materiałach prasowych dotyczących Konkursu, a także na stronie internetowej www.krakow.pl i portalach społecznościowych Gminy Miejskiej Kraków (oficjalne profile Krakowa i Rady Miasta Krakowa na www.facebook.com). 
4. Uczestnik (szkoła) oświadcza, że posiada zgodę na rozpowszechnianie wizerunku uczniów, nauczycieli lub osób trzecich użytego w pracy konkursowej. Niniejszy zapis ma zastosowanie, jeśli praca zawiera wizerunek w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5. Ewentualne spory między Uczestnikami a Organizatorem będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a jeśli na tej drodze nie dojdzie do porozumienia, właściwym do ich rozpoznania będzie sąd rejonowy właściwy dla siedziby Organizatora.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie.
8. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osób biorących udział w konkursie: „Promujemy Szkolny Budżet Obywatelski 2023!” jest Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana z siedzibą w Krakowie przy ul. Krupniczej 38, kontakt: sekretariat@cmjordan.krakow.pl, nr tel.: 12 430 00 15. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji konkursu, a także w działalności edukacyjnej.

Informujemy, że:

1. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO w związku z art. 1 pkt 20 ustawy Prawo Oświatowe.
2. Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu.
3. Będziemy publikować nazwę szkoły oraz pracę konkursową narodzoną w konkursie na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Centrum Młodzieży (FB, IG), oraz na stronie internetowej www.krakow.pl i w mediach społecznościowych Gminy Miejskiej Kraków (oficjalne profile Krakowa i Rady Miasta Krakowa na www.facebook.com).
4. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) – przez czas określony w tych przepisach.
5. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.
8. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl