"Mapa z podróży" - konkurs plastyczny

 MAPA Z PODRÓŻY - konkurs plastyczny

Jednym z patronów roku 2023 jest Paweł Edmund Strzelecki: polski podróżnik, geograf, geolog, badacz i odkrywca. Podczas swych licznych podróży odwiedził niemal wszystkie kontynenty - nie dotarł jedynie na Antarktydę. Był pierwszym Polakiem, który indywidualnie okrążył świat w celach badawczych. Niósł pomoc dzieciom podczas wielkiego głodu w Irlandii.
Niech barwne losy Strzeleckiego, jego ogromna ciekawość świata, wiara w naukę, dążenie do samodoskonalenia oraz wszechstronność będą inspiracją do stworzenia wspaniałych prac konkursowych.

Temat konkursu: „Mapa podróży”
Uczestnicy tworzą mapę dowolną techniką dopuszczoną w regulaminie. Może to być mapa krain rzeczywistych albo całkiem fantastycznych, mapa z podróży odbytej naprawdę lub tylko wyobrażonej, mapa miejsc odległych i niedostępnych, albo tych całkiem bliskich. 

REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs nosi tytuł „Mapa z podróży”.
2. Organizatorem konkursu jest Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie.
3. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację warunków określonych w niniejszym regulaminie, wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu oraz interpretacji i postanowień regulaminu rozstrzyga organizator.
4. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z Krakowa i Małopolski, prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 7-10 lat oraz 11-15 lat.
5. Celem konkursu jest przypomnienie postaci Pawła Edmunda Strzeleckiego, polskiego podróżnika, badacza, odkrywcy i filantropa oraz rozwijanie wyobraźni i talentów. Jury będzie zwracało uwagę nie tylko na jakość i staranność wykonania prac, ale również na oryginalność i pomysłowość w podejściu do zagadnienia.
6. Każdy autor może zgłosić do konkursu maksymalnie 4 prace plastyczne w formacie minimum 30x40 cm (technika wykonania dowolna, wyjątek stanowią prace przestrzenne lub zawierające materiały sypkie – takie prace nie będą przyjmowane).
7. Na zgłoszonych do konkursu pracach nie mogą znajdować się żadne widoczne znaki (nazwisko autora, pseudonim, podpis, datownik na zdjęciach itp.)
8. Na odwrocie każdej pracy należy dokleić kartkę z opisem wg wzoru:
- kolejny numer zgodny z numerami w karcie zgłoszenia
- imię i nazwisko oraz wiek autora
- tytuł pracy (nieobowiązkowo)
9. Prace należy dostarczać w płaskich, sztywnych opakowaniach
- osobiście na recepcję Centrum Młodzieży (ul. Krupnicza 38, Kraków)
lub
- pocztą na adres:
Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana
ul. Krupnicza 38
31-123 Kraków

Organizatorzy będą traktować prace konkursowe z największą starannością, jednak nie biorą odpowiedzialności za ich uszkodzenia w czasie przesyłki.
10. Prace należy dostarczyć do dnia 20 sierpnia 2023 roku.
11. Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury powołane przez organizatora, informacja o wynikach konkursu zostanie rozesłana mailem na podany w karcie zgłoszenia adres rodziców/opiekunów oraz opublikowana na stronie internetowej organizatora.
12. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
13. Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie plenerowej przy budynku Centrum Młodzieży.
14. Rozdanie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w siedzibie organizatora 2 września 2023, przy okazji wydarzenia „Życie z marszu - Dzień Pawła E. Strzeleckiego”.
16. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją i promocją konkursu.
17. Każdy uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiadaczem pełni praw autorskich oraz majątkowych do prac zgłaszanych do konkursu.
18. Organizator nie odsyła ani nie zwraca prac konkursowych.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji prac uczestników konkursu na wystawach oraz w sieci (media społecznościowe Centrum Młodzieży, strona www Centrum Młodzieży) na potrzeby konkursu.
20. Dane osobowe przechowywane w Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana podlegają RODO.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od organizatora.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana z siedzibą w Krakowie przy ul. Krupniczej 38 i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. Ich pobieranie jest zgodne z wymogami prawa oświatowego. Informujemy, że:
1. Mają Państwo prawo żądać od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
3. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn., że dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa.

 Dodatkowe informacje:
Monika Stachnik-Czapla
E: mstachnik@cmjordan.krakow.pl 
T: 601873806