Instagramowy konkurs "Szybcy i pyszni"

Młodzież w wieku 13 - 19 lat zapraszamy do udziału w konkursie pn. SZYBCY I PYSZNI" w ramach kampanii "Zdrowe żywienie - mądre myślenie", realizowanej przez Miasto Kraków. Do 30 września czekamy na filmiki z przepisem opublikowane na Waszych profilach na Instagramie, w których zaprezentujecie przepis na szybką i zdrową przekąskę.

 

jabłko

Szczegóły w regulaminie:

Regulamin konkursu na Instagramie
„SZYBCY I PYSZNI"


§1
Postanowienia ogólne
1.Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) jest Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana
z siedzibą w Krakowie, przy ul. Krupniczej 38, zwane dalej „Organizatorem”.
2.Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie
#Szybcy i pyszni” (dalej „Regulamin”).
3.Konkurs trwa od 21.06.2023. tj. od momentu opublikowania wpisu konkursowego
określonego w § 3 pkt. 1 do 30.09.2023 r. do godziny 23:59 (dalej: „Czas Trwania
Konkursu”).
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram.
5. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.
6. Konkurs jest prowadzony na stronie www.instagram.com, na profilu
„centrummlodziezy”.


§2
Warunki wzięcia udziału w Konkursie
1.W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne w wieku 13-19 lat, zamieszkałe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w Gminie Miejskiej Kraków. Uczestnikiem Konkursu
może zostać wyłącznie osoba, która posiada profil na Instagramie zgodny z regulaminem
portalu Instagram (dalej: „Uczestnik”).
2.W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest
tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
3.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby fizyczne
współpracujące z Organizatorem przy organizacji konkursu, a także członkowie ich
najbliższych rodzin.
4.Uczestnicy zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia
i nazwiska lub nicka używanego na Instagramie na liście zwycięzców Konkursu
na profilu centrummlodziezy w serwisie Instagram.


§3
Zasady i przebieg Konkursu
1. Zadaniem konkursowym jest opublikowanie filmu (maks. 60 sekund) na swoim profilu
Instagramowym o tematyce zgodnej z zadaniem zamieszczonym przez Organizatora
(prezentujący przepis uczestnika na najpyszniejszą, najprostszą i superzdrową przekąskę) w
poście komunikującym o konkursie na profilu centrummlodziezy w dniu 21.06.2023 r. oraz
oznaczenie go profilem @centrummlodziezy i hasztagiem #szybcyipysznikrk.
Film stanowi odpowiedź na zadanie konkursowe.
2. Zadania konkursowe należy publikować na swoich profilach Instagramowych w terminie
od momentu publikacji posta konkursowego do 30.09.2023. do godziny 23:59.
3.Prace zamieszczone po upływie terminu określonego w pkt. 2 powyżej, nie biorą udziału
w Konkursie.
4.Prace konkursowe będą oceniane przez 3 osobową Komisję Konkursową (dalej
„Komisja”), w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora.
5. Komisja nagrodzi pięć osób (dalej: „Zwycięzcy”), na podstawie oceny Prac
konkursowych z uwzględnieniem takich kryteriów jak: zgodność Prac Konkursowych
z tematyką, oryginalność, kreatywność i pomysłowość (Przewidziane są 3 nagrody główne
oraz dwa wyróżnienia). Dokonując wyboru Zwycięzców Komisja decyduje jednocześnie o
przyznaniu danemu Zwycięzcy danej Nagrody (miejsca) w Konkursie, kierując się kryteriami
wskazanymi w zdaniu poprzedzającym.
6. Lista Zwycięzców zostanie opublikowana w formie komentarza pod postem
konkursowym na profilu centrummlodziezy minimum najpóźniej 6 października 2023 r.(do
godz. 15:00).
7. Zwycięzcy zobowiązani są wysłać w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od ogłoszenia
wyników Konkursu wszelkie dane niezbędne do przekazania im nagrody (imię i
nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail).
Nagrody będzie można odebrać w siedzibie Centrum Młodzieży w terminie wskazanym przez
Organizatora.
8.W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w pkt.
7, w określonym powyżej terminie, Zwycięzca traci prawo do nagrody.
9.W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Zwycięzcę
prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo
przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu przez Komisję
Konkursową, o której mowa w pkt. 5 powyżej, według kryteriów określonych w pkt. 6
W takim przypadku Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej w prywatnej wiadomości
wysłanej w ramach serwisu Instagram lub zostanie poproszony o kontakt w komentarzu pod
postem konkursowym.
10.Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim.
11.Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody w pieniądzach. Nie jest możliwa
rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z
rezygnacją z całości nagrody.


§4
Nadzór nad przebiegiem Konkursu
1.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub
Regulaminem Konkursu oraz Regulaminem serwisu Instagram, w szczególności
Uczestników, którzy:
-nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
-podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z
zasadami serwisu Instagram;
-tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
-którzy nadeślą odpowiedź zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi
obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub
opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub
życia ludzi lub zwierząt;
-których odpowiedź będzie edytowana.
2.Każdy przypadek wykrycia nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika
skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.
3.Organizator może ustosunkowywać się do treści (postów) zamieszczanych przez
Uczestników na ich profilach.
4.Organizator może usuwać treści (posty) zamieszczane przez Uczestników na profilu
centrummlodziezy w przypadku, gdy posty te zawierają treści niezgodne z prawem,
dobrymi obyczajami, są wulgarne, naruszające prawa lub dobra osobiste osób
trzecich.


§5
Przetwarzanie danych osobowych
Każdy uczestnik Konkursu zgłaszający pracę konkursową przyjmuje do wiadomości,
iż w związku z realizacją Konkursu następuje przetwarzanie jego danych osobowych,
stanowiąc prawnie uzasadniony interes Organizatora. Podanie tych danych przez
uczestników jest dobrowolne, acz niezbędne do realizacji Konkursu. Niepodanie tych
danych skutkować będzie nieuwzględnieniem pracy konkursowej. Każdemu
uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, prawo ich
sprostowania, oraz żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.


§7
Postanowienia końcowe
1.Regulamin dostępny jest stronie internetowej organizatora www.cmjordan.krakow.pl
2.Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki
Regulaminu.
3.W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Centrum Młodzieży im. dr.
Henryka Jordana z siedzibą w Krakowie przy ul. Krupniczej 38 i są one podawane w
celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. Ich pobieranie jest zgodne z
wymogami prawa oświatowego. Informujemy, że:
1. Mają Państwo prawo żądać od administratora dostępu do Waszych danych
osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych.
2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w
szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach.
3. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1), tzn., że dane będą
przetwarzane na podstawie przepisów prawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – Dominik Strzebak, UMK, e-mail:
inspektor6@mjo.krakow.pl

 

Zapraszamy do udziału!