Konkurs plastyczny "WESOŁE WIERSZYKI GIMNASTYKUJĄCE JĘZYKI"

Regulamin
konkursu plastycznego
dla przedszkolaków oraz uczniów klas 1-3 szkół podstawowych
z Krakowa i powiatu krakowskiego

WESOŁE WIERSZYKI GIMNASTYKUJĄCE JĘZYKI
- ilustracja do wybranego utworu Małgorzaty Strzałkowskiej

Organizator:
Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie

Partnerzy konkursu:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Portal informacyjno-rozrywkowy www.czasdzieci.pl

Terminarz konkursu:
- przyjmowanie prac: do 31 października 2023 r.
- rozstrzygnięcie konkursu: 16 listopada 2023 r.

Cele konkursu:
- poznawanie twórczości Małgorzaty Strzałkowskiej
- rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności
- rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci
- poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych, ciekawych materiałów oraz technik
- rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych

Warunki uczestnictwa:
1. Praca konkursowa ma być ilustracją do wybranego utworu Małgorzaty Strzałkowskiej.
2. Adresatami konkursu są dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie klas 1-3 szkół
podstawowych z Krakowa i powiatu krakowskiego.
3. Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych (przedszkola oraz klasy 1-3).
Przyjmowane będą prace indywidualne oraz grupowe. Każdy uczestnik lub grupa może przesłać max. 2 prace.

4. Prace konkursowe:

  • prace plastyczne w formatach od A4 do A2
  • technika dowolna (wyklucza się prace przestrzenne)
  • przyjmowane będą prace opisane zgodnie z podanym wzorem: imię i nazwisko uczestnika, wiek, przedszkole/szkoła, klasa, adres, opiekun, telefon kontaktowy oraz adres e-mail opiekuna.

5. Nagrody:

  • zwycięzcy konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe
  • dyplomy otrzymują również opiekunowie laureatów
  • o ilości nagród decydują organizatorzy i jurorzy

6. O wynikach poszczególnych kategorii zadecyduje jury powołane przez organizatora konkursu.

7. Ogłoszenie wyników będzie połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej, na której zostaną zaprezentowane najlepsze prace.

Dokładny termin finału konkursu zostanie podany opiekunom laureatów w terminie późniejszym (na podany wcześniej kontakt e-mailowy lub telefoniczny).

8. Prace konkursowe prosimy przesyłać na adres:
Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38, 31 – 123 Kraków
z dopiskiem: WESOŁE WIERSZYKI GIMNASTYKUJĄCE JĘZYKI


Dodatkowe informacje:
Anna Dranka-Szot, koordynator konkursu, e-mail:adranka@cmjordan.krakow.pl
tel.: 12 430 00 15 wew. 215, kom.: 661 877 633

Regulamin do pobrania: regulamin_konkurs_strzalkowska_2023


UWAGA!
Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestników oraz Opiekunów na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora – Centrum Młodzieży na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz na podstawie prawa oświatowego.
Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania pracy plastycznej
i nazwiska Uczestników oraz Opiekunów na potrzeby konkursu.
Prace konkursowe nie będą zwracane.
Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana z siedzibą w Krakowie przy ul. Krupniczej 38 i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. Ich pobieranie jest zgodne z wymogami prawa oświatowego.

Informujemy, że:
1.    Mają Państwo prawo żądać od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
3.    Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
4.    Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn., że dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – Dominik Strzebak, UMK, e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl