KONKURS RECYTATORSKI POETYCKIE ZOO

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI dla przedszkolaków:

WIERSZE O ZWIERZĘTACH Z MORAŁEM
"POETYCKIE ZOO"

Organizator:
Akademia Twórczego Przedszkolaka
Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie
Partner konkursu:
Główna Księgarnia Naukowa w Krakowie
Patronat medialny:
portal informacyjno-rozrywkowy www.czasdzieci.pl
Terminarz konkursu:
• Rozesłanie regulaminów: do 20 września 2023 r.
• Przyjmowanie zgłoszeń: do 02 października 2023 r.
• Przesłuchania: 16 - 18 października 2023 r.
• Finał konkursu: 08 listopada 2023 r.
Cele konkursu:
•ukazanie piękna poezji dziecięcej i jej propagowanie
•rozwijanie uzdolnień recytatorskich
•promowanie pięknej wymowy
•zachęcanie do występów przed szerszą publicznością
•nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze
•dostarczanie dzieciom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z utworów literackich
•podnoszenie poziomu kompetencji językowych oraz zasobu słownictwa
•rozwijanie twórczych talentów

Zasady uczestnictwa:
• W konkursie biorą udział przedszkola Krakowa i powiatu krakowskiego oraz wszystkie dzieci
w wieku przedszkolnym, niekoniecznie uczestnicy zajęć przedszkolnych.
• Każdy uczestnik prezentuje 1 utwór o zwierzętach zakończony morałem lub jego fragment.
• Uczestnicy zgłaszają się do konkursu zgodnie z załączoną kartą zgłoszenia.
• O wynikach poszczególnych kategorii zadecyduje jury powołane przez organizatora Konkursu.
• Ogłoszenie wyników nastąpi po prezentacji wszystkich zgłoszonych uczestników Konkursu.
Dokładny termin zostanie podany opiekunom zgłoszonych osób w terminie późniejszym
(na podany wcześniej kontakt e-mailowy lub telefoniczny).
Przebieg konkursu:
• Przesłuchania i wyłonienie laureatów konkursu 16–18 październik 2023 r.
• Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 latki, 5-6 latki
Kryteria oceny prezentowanych utworów:
• dobór tekstu zgodnie z tematem konkursu
• stopień opanowania pamięciowego tekstu (dostosowanie do możliwości wykonawczych uczestnika)
• interpretacja utworu
• kultura słowa
• ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój)
Nagrody:
• zwycięzcy konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody
• dyplomy otrzymują również opiekunowie laureatów
• o ilości nagród decydują organizatorzy i jurorzy
Zgłoszenia do konkursu należy kierować na adres e-mail: rymobranie@cmjordan.krakow.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać:
adres jw., tel. 430 00 15 w. 245
Anna Zięba e- mail: azieba@cmjordan.krakow.pl
Anna Dranka-Szot e-mail: adranka@cmjordan.krakow.pl                                                               


KARTA ZGŁOSZENIA
POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
dla przedszkolaków
Kraków 2023
„POETYCKIE ZOO - WIERSZE ZWIERZĘTACH Z MORAŁEM”

Placówka ........................................................................................................................................................................
/podać pełną nazwę i adres/

zgłasza chęć przystąpienia do konkursu
pt. „Poetyckie Zoo - wiersze o zwierzętach z morałem”.


Osobą (Opiekunem) upoważnioną do kontaktów z organizatorem konkursu jest
...........................................................................................................................................................................................
e-mail............................ tel. kom............................
Wysyłając ten formularz, Opiekun jednocześnie deklaruje, że zapoznał się z regulaminem Konkursu i akceptuje jego treść.

Lista dzieci uczestniczących w konkursie:
Uczestnicy: Imię, nazwisko, wiek dziecka, prezentowany utwór
1..........................................................................................................................................................................................
2..........................................................................................................................................................................................
3..........................................................................................................................................................................................
4..........................................................................................................................................................................................
5..........................................................................................................................................................................................
Miejscowość ............................. data ...............................                                            .........................................................                                                                                                                                                                podpis i pieczęć placówki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr
(Publikacja nazwiska w protokole jury oraz na stronie internetowej CM) oraz udostępnianie wizerunku )