Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Jacka Kaczmarskiego

Szanowni Państwo,

dnia 24 czerwca odbył się długo wyczekiwany finał konkursu poświęconego życiu i twórczości Jacka Kaczmarskiego! Z przyjemnością ogłaszamy, że decyzją Jurorów pierwsze trzy miejsca zajęli:

  • Zuzanna Rączka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Targu
  • Szymon Chlebowicz z II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie
  • Kamil Drzymała z I Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

Podziękowania kierujemy jednocześnie do wszystkich uczestników - za ich wysiłek i zaangażowanie. Jak już pisaliśmy, zainteresowanie konkursem było w tym roku bardzo duże.

 

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

_____________________________________________

Konkurs jest formą promocji twórczości Jacka Kaczmarskiego wśród młodego pokolenia – osób, które urodziły się już po upadku komunizmu w wolnej Polsce. Projekt służy nie tylko podtrzymywaniu pamięci o wybitnym polskim artyście i jego twórczości, ale uczy także historii Polski w różnych jej okresach: sarmackim, przedwojennym, komunistycznym; historii światowej i szeroko rozumianej kultury artystycznej. Naszym celem jest zachęcenie uczniów do zdobywania wiedzy w zakresie wykraczającym poza standardy programu szkolnego. Uczestnicy konkursu doskonalą umiejętność pracy z tekstami literackimi, uczą się zdobywania, porządkowania i selekcji materiałów.

 

Dokumenty do pobrania: 

Regulamin Konkursu Jacka Kaczmarskiego

Załączniki:

Zgoda na przetwarzanie d.o. dla uczestnika

Zgoda na przetwarzanie d.o. dla rodziców

__________________________________________

REGULAMIN
KONKURSU WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI POETYCKIEJ JACKA KACZMARSKIEGO
„Nic się nie kończy prostym tak lub nie”


1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana, ul. Krupnicza 38 w Krakowie.

2. Jury Konkursu corocznie powołuje Dyrektor Centrum Młodzieży.

3. W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych z całej Polski oraz absolwenci, którzy zakończyli edukację na poziomie szkoły ponadpodstawowej w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się dana edycja Konkursu.

4. Konkurs organizowany jest corocznie i przeprowadzany w okresie od listopada do kwietnia danego roku szkolnego.

5. Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap:

Uczestnicy piszą pracę na jeden z wybranych tematów (w każdej konkursowej edycji są inne) i w terminie do 16 lutego 2020r. przysyłają ją w wersji drukowanej w trzech egzemplarzach na adres Organizatora:

Centrum Młodzieży
ul. Krupnicza 38
31-123 Kraków
z dopiskiem: „Jacek Kaczmarski”

oraz w wersji elektronicznej na adres: kmtpnis@cmjordan.krakow.pl

Tematy do wyboru:

1. W przedszkolu naszym nie jest źle – kreacja, rola oraz symbolika dziecka i młodego człowieka w poezji Jacka Kaczmarskiego
2. Moja ze Stwórcą rozmowa jak Syn Jego do drzewa przybita - podmiot liryczny poezji Jacka Kaczmarskiego w relacji z Bogiem
3. Od lat trzynastu w pełnej izolacji – Kaczmarski w poezji o represji władzy wobec obywateli
4. Łzy źrenicą szuka domu – homo viator jako motyw w poezji Jacka Kaczmarskiego

Jury Konkursu wybiera najlepsze spośród nadesłanych prac i kwalifikuje ich autorów do drugiego etapu

W pracy należy powołać się na minimum cztery utwory Jacka Kaczmarskiego

W I etapie za pracę z wybranego tematu można zdobyć maksymalnie 15 pkt.

II etap:

Jest rozmową o przesłanej pracy konkursowej, w trakcie której jurorzy oceniają wiedzę uczestnika, dojrzałość spojrzenia na temat i umiejętność obrony swojego zdania podczas dyskusji.

Uczestnicy odpowiadają na pytania dotyczące treści pracy, utworów w niej omówionych i prowadzą rozmowę z Jury.

Ostatnim elementem II etapu jest rozpoznawanie tytułów utworów, których fragmenty zostaną zaprezentowane uczestnikom.

Poza uczestnikami Konkursu, inne osoby zainteresowane twórczością Jacka Kaczmarskiego mogą przyglądać się przebiegowi II i III etapu, z wyłączeniem obrad Jury

Jury wyłania uczestników III etapu

Podczas II etapu można uzyskać maksymalnie 20 pkt. Ich podział jest następujący:

  • rozmowa o pracy konkursowej (ok. 10 minut) – prezentacja przez autora przysłanej wcześniej pracy konkursowej, stworzonej jako odpowiedź na wybrany temat konkursowy, a następnie rozmowa z Jury Konkursu – 7 pkt.
  • interpretacja utworu (ok. 15 minut) – uczestnik losuje jeden spośród przygotowanych przez Jury utworów, powiązany z wybranym przez niego tematem pracy. Uczestnik przygotowuje się do wystąpienia (ok. 5 minut – w tym czasie utwór prezentowany jest publiczności), a następnie podejmuje interpretację (ok. 5 minut) i uczestniczy w krótkiej rozmowie z Jury (ok. 5 minut) – 8 pkt. (w tym 5 pkt. za interpretację i 3 pkt. za rozmowę).
  • rozpoznawanie 5 tytułów utworów poetyckich Jacka Kaczmarskiego, których fragmenty zostaną zaprezentowane uczestnikowi i publiczności (ok. 5 minut). Każdy uczestnik słucha fragmentów pięciu utworów Jacka Kaczmarskiego - 5 pkt. (1 pkt. za każda poprawną odpowiedź)


III etap:

- uczestnicy dokonują ustnej analizy i interpretacji jednego z wylosowanych utworów poetyckich Jacka Kaczmarskiego oraz uczestniczą w quizie, wybierając pytania o zróżnicowanej wartości punktowej - w III etapie można zgromadzić maksymalnie 19 pkt., według następującego podziału:

  • interpretacja utworu (ok. 20 minut) – uczestnik losuje jeden spośród przygotowanych przez Jury utworów. Zakres losowanych utworów w tym etapie obejmuje całokształt twórczości poetyckiej Jacka Kaczmarskiego. Uczestnik przygotowuje się do wystąpienia (ok. 5 minut – w tym czasie utwór prezentowany jest publiczności), a następnie podejmuje interpretację ustnie i uczestniczy w rozmowie z Jury (ok. 15 minut) – 7 pkt. (w tym 4 pkt. za interpretację i 3 pkt. za rozmowę)
  • quiz (ok. 30 minut – dla wszystkich uczestników równocześnie) – 12 pkt.


III etap wyłania zwycięzców Konkursu, na podstawie zsumowanych punktów zdobytych we wszystkich etapach (ilość zdobytych przez uczestników punktów jest upubliczniana po każdym etapie).

- łącznie we wszystkich etapach Konkursu można otrzymać maksymalnie 54 pkt.

6. Nagrody konkursowe zapewniane są przez Organizatora. Nie wyklucza to nagród indywidualnych przyznawanych przez osoby zainteresowane wspieraniem Konkursu. W tym roku Organizator rozdysponuje pomiędzy laureatów Konkursu pulę 2500 zł:

- I nagroda – 1300 zł
- II nagroda – 700 zł
- III nagroda – 500 zł

7. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów podróży oraz innych kosztów związanych z pobytem w Krakowie.

8. Wszelkie decyzje organizacyjne, nie ujęte w niniejszym Regulaminie, pozostają
w kompetencjach Jury Konkursu.

9. Przesyłając pracę na konkurs, prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora na potrzeby Konkursu (wzór zgody jest załącznikiem nr 2 dla pełnoletnich uczestników do niniejszego Regulaminu lub załącznikiem nr 3 dla rodziców wyrażających zgodę za niepełnoletniego uczestnika).

10. Opisane w pkt. 9 niniejszego Regulaminu zgody można wycofać, wycofując się jednocześnie z udziału w Konkursie. O takiej sytuacji prosimy niezwłocznie poinformować Organizatora.

11. Do pracy konkursowej należy załączyć na osobnym arkuszu (załącznik nr 1) dane uczestnika Konkursu: imię i nazwisko autora tekstu, adres do korespondencji, adres e-mailowy, numer telefonu, dane adresowe szkoły, imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna). Organizator potrzebuje tych danych w celu przesłania informacji po zakwalifikowaniu do kolejnego etapu Konkursu.

12. Dodatkowych informacji o Konkursie udziela Beata Huet, tel. (12) 430-00-15 wew. 230,
e-mail: kmtpnis@cmjordan.krakow.pl


INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Szanowni Państwo, informujemy, że Administratorem Danych Osobowych uczestników Konkursu jest Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana z siedzibą w Krakowie przy ul. Krupniczej 38 i są one podawane w celu przeprowadzenia Konkursu Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego „Nic się nie kończy prostym tak lub nie” przez naszą jednostkę. Ich pobieranie jest zgodne z wymogami prawa oświatowego.
Informujemy, że:
1. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
3. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn., że dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć:

Załączniki:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu.


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla rodziców lub opiekunów
w przypadku, gdy uczestnik Konkursu nie jest osobą pełnoletnią.