Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Jacka Kaczmarskiego

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana jest organizatorem X Konkursu Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego „Nic się nie kończy prostym tak lub nie, skierowanego do uczniów szkół średnich. 

Konkurs jest formą promocji twórczości Jacka Kaczmarskiego wśród młodego pokolenia – osób, które urodziły się już po upadku komunizmu w wolnej Polsce. Projekt służy nie tylko podtrzymywaniu pamięci o wybitnym polskim artyście i jego twórczości, ale uczy także historii Polski w różnych jej okresach: sarmackim, przedwojennym, komunistycznym; historii światowej i szeroko rozumianej kultury artystycznej. Naszym celem jest zachęcenie uczniów do zdobywania wiedzy w zakresie wykraczającym poza standardy programu szkolnego. Uczestnicy konkursu doskonalą umiejętność pracy z tekstami literackimi, uczą się zdobywania, porządkowania i selekcji materiałów.

 

Dokumenty do pobrania: 

Regulamin Konkursu Jacka Kaczmarskiego 2019Załącznik nr 1

Dane uczestnika Konkursu


Załącznik nr 2

Zgoda na przetwarzanie d.o.


Załącznik nr 3

Zgoda na przetwarzanie d.o. dla rodziców

 

 

_____________________________________________

 

REGULAMIN

KONKURSU  WIEDZY O  ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI  POETYCKIEJ  JACKA KACZMARSKIEGO

„Nic się nie kończy prostym tak lub nie

 

1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana,
ul. Krupnicza 38 w Krakowie.

2. Jury Konkursu corocznie powołuje Dyrektor Centrum Młodzieży.

3. W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół średnich z całej Polski oraz absolwenci, którzy zakończyli edukację na poziomie szkoły średniej w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się dana edycja Konkursu.

4. Konkurs organizowany jest corocznie i przeprowadzany w okresie od listopada do kwietnia danego roku szkolnego.

5. Konkurs składa się z trzech etapów:

 

I etap:

- uczestnicy piszą pracę na jeden z wybranych tematów (w każdej konkursowej edycji są to inne tematy) i w termin do 8 lutego 2019 r. przysyłają ją w wersji drukowanej
w trzech egzemplarzach na adres Organizatora:

Centrum Młodzieży
ul. Krupnicza 38
31-123 Kraków
z dopiskiem: „Jacek Kaczmarski”

 

oraz w wersji elektronicznej na adres: konkursy@cmjordan.krakow.pl

 

- tematy do wyboru:

1. "Ta terra felix" – Jacka Kaczmarskiego obrazy utopii wszelakie.
2. "Jeszcze niżej, o nieba!, Wszystko jest, co potrzeba" – flirt, miłosna igraszka
i erotyka w twórczości poetyckiej Jacka Kaczmarskiego.
3. "Widzę was nieraz, kiedy twarz ukryję w dłoniach" – motyw przemijania,
zapominania i odchodzenia w liryce Jacka Kaczmarskiego.
4. "Jeszcze nie tam, gdzie chciałem być, a już nie tam, gdzie byłem" – poetyckie
podróże, dążenia i tułaczki w utworach Kaczmarskiego.

- Jury Konkursu wybiera najlepsze spośród nadesłanych prac i kwalifikuje ich autorów do drugiego etapu

- w pracy należy powołać się na minimum cztery utwory Jacka Kaczmarskiego

- w I etapie za pracę z wybranego tematu można zdobyć maksymalnie 15 pkt.

II etap:

- jest rozmową o przesłanej pracy konkursowej, w trakcie której jurorzy oceniają wiedzę uczestnika, dojrzałość spojrzenia na temat i umiejętność obrony swojego zdania podczas dyskusji

- uczestnicy odpowiadają na pytania dotyczące treści pracy, utworów w niej omówionych i prowadzą rozmowę z Jury

- ostatnim elementem II etapu jest rozpoznawanie tytułów utworów, których fragmenty zostaną zaprezentowane uczestnikom

- poza uczestnikami Konkursu, inne osoby zainteresowane twórczością Jacka Kaczmarskiego mogą przyglądać się przebiegowi II i III etapu, z wyłączeniem obrad Jury

- Jury wyłania uczestników III etapu

- podczas II etapu można uzyskać maksymalnie 20 pkt. Ich podział jest następujący:

 

Ø rozmowa o pracy konkursowej (ok. 10 minut) – prezentacja przez autora przysłanej wcześniej pracy konkursowej, stworzonej jako odpowiedź na wybrany temat konkursowy, a następnie rozmowa z Jury Konkursu – 7 pkt.

Ø interpretacja utworu (ok. 15 minut) – uczestnik losuje jeden spośród przygotowanych przez Jury utworów, powiązany z wybranym przez niego tematem pracy. Uczestnik przygotowuje się do wystąpienia (ok. 5 minut –
w tym czasie utwór prezentowany jest publiczności), a następnie podejmuje interpretację (ok. 5 minut) i uczestniczy w krótkiej rozmowie z Jury (ok. 5 minut) – 8 pkt. (w tym 5 pkt. za interpretację i 3 pkt. za rozmowę)

Ø rozpoznawanie 5 tytułów utworów poetyckich Jacka Kaczmarskiego, których fragmenty zostaną zaprezentowane uczestnikowi i publiczności (ok. 5 minut). Każdy uczestnik słucha fragmentów pięciu utworów Jacka Kaczmarskiego - 5 pkt. (1 pkt. za każda poprawną odpowiedź)

 

III etap:

- uczestnicy dokonują ustnej analizy i interpretacji jednego z wylosowanych utworów poetyckich Jacka Kaczmarskiego oraz uczestniczą w quizie, wybierając pytania
o zróżnicowanej wartości punktowej - w III etapie można zgromadzić maksymalnie 19 pkt., według następującego podziału:

Ø interpretacja utworu (ok. 20 minut) – uczestnik losuje jeden spośród przygotowanych przez Jury utworów. Zakres losowanych utworów w tym etapie obejmuje całokształt twórczości poetyckiej Jacka Kaczmarskiego. Uczestnik przygotowuje się do wystąpienia (ok. 5 minut – w tym czasie utwór prezentowany jest publiczności), a następnie podejmuje interpretację ustnie
i uczestniczy w  rozmowie z Jury (ok. 15 minut) – 7 pkt. (w tym 4 pkt. za interpretację i 3 pkt. za rozmowę)

Ø quiz  (ok. 30 minut – dla wszystkich uczestników równocześnie) – 12 pkt.
III etap wyłania zwycięzców Konkursu, na podstawie zsumowanych punktów zdobytych we wszystkich etapach(ilość zdobytych przez uczestników punktów jest upubliczniana po każdym etapie).

 - łącznie we wszystkich etapach Konkursu można otrzymać maksymalnie 54 pkt.

 

6. Nagrody konkursowe zapewniane są przez Organizatora. Nie wyklucza to nagród indywidualnych przyznawanych przez osoby zainteresowane wspieraniem Konkursu. W tym roku Organizator rozdysponuje pomiędzy laureatów Konkursu pulę 2000 zł:


- I nagroda – 1200 zł
- II nagroda – 500 zł
- III nagroda – 300 zł

7. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów podróży oraz innych kosztów związanych z pobytem w Krakowie.

8. Wszelkie decyzje organizacyjne, nie ujęte w niniejszym Regulaminie, pozostają
w kompetencjach Jury Konkursu.

9. Przesyłając pracę na konkurs, prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora na potrzeby Konkursu (wzór zgody jest załącznikiem nr 2 dla pełnoletnich uczestników do niniejszego Regulaminu lub załącznikiem nr 3 dla rodziców wyrażających zgodę za niepełnoletniego uczestnika).

10. Opisane w pkt. 9 niniejszego Regulaminu zgody można wycofać, wycofując się jednocześnie z udziału w Konkursie. O takiej sytuacji prosimy niezwłocznie poinformować Organizatora.

11. Do pracy konkursowej należy załączyć na osobnym arkuszu (załącznik nr 1) dane uczestnika Konkursu: imię i nazwisko autora tekstu, adres do korespondencji, adres e-mailowy, numer telefonu, dane adresowe szkoły, imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna). Organizator potrzebuje tych danych w celu przesłania informacji po zakwalifikowaniu do kolejnego etapu Konkursu.

12. Dodatkowych informacji o Konkursie udziela Dorota Zajkowskij, tel. (12) 430-00-15 wew. 243, e-mail: konkursy@cmjordan.krakow.pl

 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo, informujemy, że Administratorem Danych Osobowych uczestników Konkursu jest Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana z siedzibą
w Krakowie przy ul. Krupniczej 38 i są one podawane w celu przeprowadzenia Konkursu Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego „Nic się nie kończy prostym tak lub nie” przez naszą jednostkę. Ich pobieranie jest zgodne
z wymogami prawa oświatowego.

Informujemy, że:

1. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn., że dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa.


Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – Dominik Strzebak, UMK,
e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl

 

Załącznik nr 1:
Dane uczestnika Konkursu.

Załącznik nr 2:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu.

Załącznik nr 3:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla rodziców lub opiekunów
w przypadku, gdy uczestnik Konkursu nie jest osobą pełnoletnią.